ಮಂಗಳೂರು Logo ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
MANGALORE UNIVERSITY

2017 - 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅರ್ಜಿ

APPLICATION FORM FOR ADMISSION TO POST-GRADUATE DEGREE PROGRAMMES FOR THE YEAR 2017 - 2018

ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for instructions before you apply online Admission Procedure

Personal Details

1

Academic Details

2

Attachments

3

Review & Pay

4

Complete

5

Parent/Spouse Details
ಪೋಷಕ / ಸಂಗಾತಿಯ ವಿವರಗಳು

 

Additional Details
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳು

 

If you are claiming seat under any of the following category and special category please select the appropriate option below.
ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಿರಾದರೆ ಅನ್ವಿತ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಗುರುತುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

*Category
ವರ್ಗ

 

Special Category
ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ

 

*ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಸಕ್ರಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
Please Note : If you are claiming seat under the category and Special Category mentioned above, please upload relevant copies of the certificate issued by the Competent Authorities.

*Information Required
ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ